Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Brussel als Smart City tijdens nieuwe legislatuur 2019-2024

19 September 2019

Op 18 juli 2019 heeft Rudi Vervoort, minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de algemene beleidsverklaring voor de legislatuur 2019-2024 voorgesteld. Hieronder vind je de links naar de volledige tekst van de verklaring en de samenstelling van de nieuwe regering, die bestaat uit zes politieke partijen:
 • PS
 • Ecolo
 • Défi
 • Groen
 • Open VLD
 • One.brussels
De namen, bevoegdheden en contactgegevens van de leden van de Brusselse Gewestregering staan hier.
De volledige beleidsverklaring van de Brusselse Gewestregering kun je hier terugvinden.

De verklaring, die bijna 130 pagina's telt, geeft de richting weer die de Brusselse regering de komende 5 jaar in zal slaan en steunt op 3 pijlers:
 • eerste pijler: een gewest waar iedereen waardig kan leven
 • tweede pijler: een gewest dat zich economisch en sociaal ontwikkelt binnen een visie van ecologische transitie conform de Europese langetermijnstrategie voor 2050
 • derde pijler: een gewest met een sterke identiteit en een open blik op de wereld dat zijn dienstverlening aan de burgers versterkt door te streven naar overzichtelijke instellingen die dicht bij de mensen staan
In de tweede pijler, onder de titel "Economische innovatie ten dienste van de transitie", wordt er een hoofdstuk gewijd aan de Smart City-ambitie van Brussel, dat hieronder integraal is overgenomen.

De ambitie om van Brussel een Smart City te maken
 
De “smart city-ambitie” van het Gewest houdt op de eerste plaats in dat de burgers en de overheid ten volle gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologieën en dat daarin geïnvesteerd wordt op een manier dat de maatschappij, het leefmilieu en de economie er wel bij varen: om de toegang tot de rijkdom van de digitalisering in de ruime betekenis van het woord te democratiseren; om de kwaliteit, de efficiëntie en de interactiviteit van de openbare diensten te verbeteren; om de kosten en het verbruik van middelen te beperken; om de contacten tussen de burger en het bestuur te verbeteren en te vereenvoudigen.
 
Na de evaluatie van het Next Tech Plan, eind 2019, moet het Gewest een overkoepelend digitaal beleid uittekenen, dat de scheidingslijnen tussen de bevoegdheden overstijgt, wisselwerkingen over de gewestgrenzen heen (onder meer met de Waalse competentiepool) aanmoedigt en de mogelijkheden inzake Europese financiering en samenwerking benut.
 
Het komt er niet enkel op aan de bedrijven te ondersteunen om de digitale omslag te maken, maar ook en vooral een “smartcity.brussels” ecosysteem tot stand te brengen, dat economische kansen biedt voor onze ondernemers, start-ups en KMO’s en dat de overheid en de privésector op een vernieuwende wijze laat samenwerken.
 
Om de economische plannen voor “smartcity.brussels” concreet vorm te geven, gaan we niet alleen een opleidings- en tewerkstellingspool rond ICT opstarten, maar zullen we ook de overheidsfinanciering van het onderzoek door en de oprichting van digitale bedrijven verhogen, de digitalisering van de bedrijven versnellen en een cluster wijden aan de programmeerberoepen en het schrijven van computerprogramma’s, in het bijzonder gericht op videogames.
 
Op het vlak van artificiële intelligentie is de Regering onder meer van plan:

 • de artificiële intelligentie ten dienste te stellen van de ecologische transitie van de economie (bv. beter mobiliteitsbeheer, efficiënt vervoer, voorspellen van verontreinigingspieken, enz.);
 • een Brussels gewestelijk gegevensbeleid te ondersteunen;
 • de Brusselse strategische sectoren verder te helpen bij hun omschakeling (e-gezondheid, fintech, logistiek, enz.);
 • de bedrijven te begeleiden bij hun slimme omschakeling (expertise ontwikkelen bij hub.brussels, ondersteuning via de gewestelijke incubatoren, enz.).

 
Verder zal de Regering, door ook in Brussel een Digitale Lente te laten plaatsvinden, het grote publiek bewust maken van en in aanraking brengen met de nieuwe technologieën en tegelijk de aandacht vestigen op de verwezenlijkingen en het werk van de bedrijven, universiteiten en kunstenaars die in dat domein actief zijn.
 
Er zullen projecten rond blockchaintechnologie ontwikkeld worden op het vlak van stedenbouw, leefmilieu, burgerlijke stand en de begeleiding naar werk.
 
Het Gewest zal via hub.brussels en Innoviris verder steun verlenen voor innovatie op het vlak van “health tech“ en zal ook ondersteuning blijven bieden voor het platform egezondheid.brussels als onderdeel van de bevordering en ontwikkeling van het e-gezondheidsnetwerk.
 
De Regering zal via een beheersovereenkomst de steun voor screen.brussels optrekken om een structurerend effect voor de creatieve industrie en de audiovisuele sector te garanderen. Om de wisselwerking tussen de vier operatoren van screen.brussels te versterken, zal een strategisch stuurcomité opgericht worden, met daarin de directies van de betrokken instanties (screen.brussels fund, visit.brussels, hub.brussels en finance.brussels).
 
Verder zal de Regering in het gewest gratis wifi ontwikkelen rond een heus netwerk van digitale openbare ruimten (DOR). Aan het einde van de legislatuur zal elke gemeente beschikken over minstens één DOR die volledig uitgerust is met materiaal en begeleidend personeel.
 
De Regering zal het gewestelijk glasvezelnetwerk consolideren en het lager onderwijsnet aansluiten op de gewestelijke glasvezel. Zij zal het ook uitbreiden naar de collectieve openbare voorzieningen en samenwerken met Vivaqua en Sibelga om de uitrol van glasvezel in het gewest te vergemakkelijken.
 
Om de kwaliteit, de efficiëntie en de interactiviteit van de openbare diensten te verbeteren, zal de Regering een openbaar platform ontwikkelen om alle applicaties die verband houden met de smart city, zowel van de overheid als van de burgers, samen te brengen en de stad en haar inwoners meer mogelijkheden te bieden op het vlak van interoperabiliteit en gegevensuitwisseling.
 
De Regering steunt een “open data-beleid” voor openbare gegevens, dat erop gericht is oplossingen te ontwikkelen voor de samenleving (e-gezondheid, mobiliteit, bestuur, enz.). Zij zal ook haar steun toezeggen aan slimme systemen die de privacy respecteren en een heuse maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde inhouden voor de opdrachten die het Gewest moet vervullen op het vlak van mobiliteit, afvalverwerking, het beheer van bouwplaatsen, enz.
 
Tot slot zal de uitrol van nieuwe technologieën voor gegevensverzending (5G en andere) gebeuren met inachtneming van het voorzorgsbeginsel en pas nadat de impact op het milieu en de volksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en het respect voor de privacy geëvalueerd zijn.

Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial