Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Strategie

De Brussels Smart City-strategie

Smart City Office

Het Smart City Office krijgt een leidersrol toebedeeld in de uitvoering en de opvolging van het Smart City-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Zo zal het Smart City Office het volgende doen:
 
  1. Optreden als eerste aanspreekpunt om vragen te beantwoorden en informatie over het Smart City-beleid van het Brusselse Gewest te verspreiden.
  2. Optreden als kennis- en expertisecentrum dat  via workshops, rondetafels, frequente publicaties, enz. zijn verworven kennis en expertise zo veel mogelijk deelt met alle spelers van zogenaamde quadruple helix. Ook treedt het op als adviseur van de overheid en de regering van Brussels Smart City.
  3. Een netwerk ontwikkelen dat de verschillende verantwoordelijken van het Smart City-beleid regelmatig samenbrengt binnen de overheidsadministraties, ter bevordering van samenwerking en transparantie rond ‘smart’ initiatieven.
  4. Het zal de verschillende administraties actief aanmoedigen om samen te werken, synergiën na te streven en, zo nodig, maatregelen te treffen om deze samenwerking te waarborgen. Zo zullen de relevante projecten worden geselecteerd, ondersteund en gemonitord door het Smart City Office.
  5. Zorgen voor de opvolging van de doelstellingen van het Smart City-beleid.

De definitie van de slimme stad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een Smart City ʺeen stad die slimme oplossingen benut, die steunen op data en bepaalde technologieën, die de levenskwaliteit binnen een regio kunnen verbeteren.ʺ
 
Elk woord van deze definitie houdt kernconcepten in die om toelichting vragen:
 
SLIMME OPLOSSINGEN

Het onderscheid tussen ʺtraditioneleʺ en ʺslimmeʺ oplossingen is het gebruik van nieuwe technologieën.  Zo kan de Smart City zich alleen ontplooien dankzij het bestaan en de ontwikkeling van een betrouwbare en evolutieve structuur, met onder andere datasensoren, draadloze en breedbandnetwerken, databases en data centers, end user-uitrusting, zoals smartphones, tablets, laptops, enz. Het geheel van al deze elementen, en de combinatie ervan, maakt slimme oplossingen mogelijk, zoals conceptueel vastgelegd in de definitie van een Smart City.
 
GEGEVENS

Het tweede kernconcept van deze definitie zijn de data. Die zijn de grondstof van elke Smart City, want zij voeden de slimme oplossingen.
Een grote hoeveelheid data wordt in Brussel al gegenereerd dankzij de bestaande installaties, bijvoorbeeld via de sensoren en detectoren die de verkeersstromen meten, of via de bewakingscamera’s. 
 
Een Smart City is zogenaamd ʺdata drivenʺ, anders gezegd ʺtoegespitst op gegevensʺ. Zo steunen de beslissingen, de veranderingen of interventies van de stad hoofdzakelijk op de analyse van data, en niet op de intuïtie of de vroegere ervaring van de beslissingnemers.
 
Deze gegevens moeten betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Ze moeten ook gestructureerd zijn en zo geformatteerd dat ze door informatiesystemen kunnen worden geanalyseerd en begrepen. Tevens moeten ze gestandaardiseerd zijn, zodat de verschillende informaticasystemen mekaar begrijpen (interoperabiliteitsprincipe). En last but not least, ze moeten tijdens hun volledige levenscyclus beveiligd zijn. 
 
De overheidsdiensten in Brussel beginnen rekening te houden met het belang van de gegevens. Voorbeelden zijn de implementatie van het ʺOpen Dataʺ-beleid en het ʺOnly onceʺ-principe.
 

LEVENSKWALITEIT

Hoofddoel van een Smart City is de verbetering van de levenskwaliteit van burgers en ondernemingen. Dat concept steunt op het vermogen van een stad om het hoofd te bieden aan alle economische, sociale en ecologische stedelijke uitdagingen waarmee ze te maken krijgt. Op basis van de bestaande strategische documenten gaat het voor ons Gewest om de bevolkingsgroei, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, mobiliteit, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, opleiding en onderwijs, en tot slot de strijd tegen dualisering en armoede.
 
De technologieën zijn geen doel op zich, maar een middel om de slimme stad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm te geven. De digitalisering ondersteunt de doelstellingen om toegevoegde waarde te scheppen voor Brusselaars, burgers of ondernemers. Data spelen daarbij een centrale rol.
 
Brussels Smart City kiest eindelijk voor het model van een geïntegreerde stad:
  • de smart city steunt op de inbreng en wisselwerking van vier categorieën van spelers: administratie, burgers, ondernemingen, academische wereld (onderwijs, onderzoek), volgens het principe van de “viervoudige schroef”.
  • de smart city groeit in een transversale logica: ze integreert alle dimensies van de publieke actie, los van de bevoegde overheid (lokaal, gewestelijk, communautair, federaal).

Concreet ziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de smart city als een platform van innovatie en lokale participatie waar overheidssector, academische wereld, privébelangen en burgers mekaar kunnen ontmoeten en tot uitwisseling komen, om nieuwe waarde te scheppen, samen te werken en te creëren. Paradigm werkt mee aan dit model via zijn platformen die ICT ter beschikking stellen van de overheidsdiensten.

Welke ambitie heeft Brussels Smart City?

Brussels Smart City wil een meetbare impact hebben op een geheel van indicatoren die bepalend zijn voor de levenskwaliteit van zowel burgers als ondernemingen. De keuze van de slimme oplossingen die in de praktijk kunnen worden gebracht, zal onder meer steunen op hun impact op de verbetering van de prestaties van deze indicatorenDe verwezenlijking van deze ambitie steunt op zes pijlers die de zes politieke domeinen vertegenwoordigen die door Brussels Smart City zijn geïdentificeerd. Elk omvatten ze projecten die, naarmate ze geleidelijk tot stand komen in Brussel, de ambitie helpen waarmaken.

Deze pijlers steunen op basiselementen of katalysatoren van een ‘Smart City’. Deze basiselementen (data, technologieën, governance, samenwerking en menselijk kapitaal) zijn een noodzakelijke voorwaarde om projecten op te 

Powered by creaxial